Always a relaxing time. Shelling, Fishing, biking, dining.